LUMANTI | Team


Bijaya Raj Baidhya
Bijaya Raj Baidhya
General Members
bijaya.shrestha@gtz.org.np
Mahendra Shakya
Mahendra Shakya
General Members
mahendra@lumanti.org.np
Sama Vajra
Sama Vajra
General Members
sama@lumanti.org.np
Anita Manandhar
Anita Manandhar
General Members
animanandhar@wlink.com.np
Madan Manandhar
Madan Manandhar
General Members
m.manandhar@info.com.np
Prakash Amatya
Prakash Amatya
General Members
prakashamatya@yahoo.com
Surya Bhakta Sangachhe
Surya Bhakta Sangachhe
General Members
mail@lumanti.org.np