LUMANTI | Team


Ms Sushma Bajracharya
Ms Sushma Bajracharya
Immediate Past Chairperson
sushma.bajracharya@gmail.com
Mr Padam Lal Shrestha
Mr Padam Lal Shrestha
General Member
padmalalshrestha@gmail.com
Ms Sabitri Shrestha
Ms Sabitri Shrestha
General Member
samir.shrestha@ntc.net.np
Dr Sumitra Manandhar Gurung
Dr Sumitra Manandhar Gurung
General Member
sumitram@mos.com.np
Mr Mahendra Shakya
Mr Mahendra Shakya
General Member
mahendra@lumanti.org.np
Ms Binita Shrestha
Ms Binita Shrestha
General Member
shelter@lumanti.org.np
Ms Laxmi Tara Dongol
Ms Laxmi Tara Dongol
General Member
shelter@lumanti.org.np
Ms Menuka Maharjan
Ms Menuka Maharjan
General Member
shelter@lumanti.org.np
Ms Sama Vajra
Ms Sama Vajra
General Member
samavajra22@gmail.com
Ms Karuna Joshi
Ms Karuna Joshi
General Member
shelter@lumanti.org.np
Ms Sajana Amatya
Ms Sajana Amatya
General Member
sajanashakya@live.com
Mr Bhushan Sagar Shrestha
Mr Bhushan Sagar Shrestha
General Member
shelter@lumanti.org.np
Ms Bindu Shrestha
Ms Bindu Shrestha
General Member
shelter@lumanti.org.np
Mr Amit Bajracharya
Mr Amit Bajracharya
General Member
amit_1st@yahoo.com
Shaili Manandhar
General Mamber
shaili.manandhar@hotmail.com
Rabin Maharjan
General Member
mrovinm@gmail.com
Rubina Joshi
General Member
shelter@lumanti.org.np
Nirbhikta Thing Lama
General Member
shelter@lumanti.org.np
Ms Tara Bajracharya
General Member
shelter@lumanti.org.np
Mr Surya Bhakta Sangachhe
General Member
shelter@lumanti.org.np