LUMANTI | Team


Ms. Lajana Manandhar
Ms. Lajana Manandhar
Executive Director
lajana@lumanti.org.np
Mr. Mahendra Shakya
Mr. Mahendra Shakya
Senior Program Manager
mahendra@lumanti.org.np
Mr. Gyanil Shakya
Mr. Gyanil Shakya
Finance & Administration Manager
gyanil@lumanti.org.np
Ms. Lumanti Joshi
Ms. Lumanti Joshi
Program Manager - Housing
lumantijoshi@lumanti.org.np
Mr. Uddhav Raj Bhattarai
Mr. Uddhav Raj Bhattarai
Program Manager - WASH
uddhav@lumanti.org.np
Mr. Upendra Shakya
Mr. Upendra Shakya
Program Manager - Microfinance
upendra@lumanti.org.np
Ms. Sobina Lama
Ms. Sobina Lama
Program Manager - DRR
sobina@lumanti.org.np
Kumari Shobha Tandukar
Kumari Shobha Tandukar
Sr. Health & Hygiene Coordinator
kumari@lumanti.org.np
Roshani Joshi
Roshani Joshi
Sr. Training Coordinator
roshani@lumanti.org.np
Ananta Raj Bajracharya
Ananta Raj Bajracharya
Doc & Info Management Coordinator
ananta@lumanti.org.np
Mila Shakya
Mila Shakya
Senior Account Officer
mila@lumanti.org.np
Sarala Shrestha
Sarala Shrestha
Micro finance Officer
sarala@lumanti.org.np
Sujata Bajracharya
Sujata Bajracharya
Account Officer
sujata@lumanti.org.np
Newton Maharjan
Newton Maharjan
Monitoring & Documentation Officer
newton@lumanti.org.np
Roseana Shrestha
Roseana Shrestha
Human Resource Officer
roseana@lumanti.org.np
Bilochana Karmacharya
Bilochana Karmacharya
Admin Assistant
bilochana@lumanti.org.np
Asmita Tamang
Asmita Tamang
Logistic Assistant
asmita@lumanti.org.np
Jagat Bahadur Bahraghare
Jagat Bahadur Bahraghare
Microfinance Assistant
jagat@lumanti.org.np
Laxmi Thapa
Laxmi Thapa
Office Assistant
shelter@lumanti.org.np
Hari Krishna Shahi
Hari Krishna Shahi
Driver
shelter@lumanti.org.np
Ganga Sagar Shrestha
Ganga Sagar Shrestha
Security Guard
shelter@lumanti.org.np